معدن سنگ در عصرپادشاهان

از سنگ برای ساخت و استحکام  بخشی به ساختمانهای موجود در شهر همچنین برای ساخت تجهیزات نظامی استفاده می شود.  در سطح 10 این معدن امکان ساخت آجر فراهم می شود که میزان تولید سنگ و خشت را افزایش می دهد.
فاز تکمیلی معدن سنگ:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن سنگ خود را افزایش دهید.
کارگاه آجرسازی
این کارگاه زیر مجموعه معدن سنگ می باشدکه از سطح 10،در معدن سنگ فعال می شود . کارگاه مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید را تا سقف 25 % افزایش میدهد.
/ 0 نظر / 9 بازدید