موارد فرستادن قهرمان در بازی عصر پادشاهان

در بازی عصر پادشاهان تنها در موارد زیر می توان قهرمان ارسال کرد

 1. حمله نبرد به آبادی ها برای تصرف آن
 2. حمله نبردبه آبادی ها تنها با هدف از بین بردن نیروهای محافظ آن (و باز کردن راه برای تصرف آن توسط همسایه آبادی بصورت توافقی)
 3. حمله به گینگیزها برای تصاحب گنجینه اعم از کتیبه، کلید نقره ای یا کلید طلایی
 4. حمله به بازیکنان دیگر (بهتر است همراه با نیروهای پشتیبان و محافظ از قهرمان باشد)
 5. انتقال کتیبه یا کلید طلایی یا کلید نقره ای
 6. برای محافظت از بازیکنان دیگر نمی توان قهرمان ارسال نمود
 7. برای فیک دادن به بازیکنان (من خودم این مورد را زیاد دیده ام)
 8. برای تصاحب دهکده
 9. برای غارت از دهکده های دیگر بازیکنان
 10. برا ی محاصره  شهر بازیکنان دیگر
 11. برا ی انتقال غنایم یا انتقال اسرا نمی توان از قهرمان استفاده کرد
/ 0 نظر / 12 بازدید