معدن آهن در عصر پادشاهان( کینگز ارا)

قهرمان داستان برای ساخت سلاح و تجهیزات نیروهای ارتشی خود، و معماران برای ساخت بناها توسط معماران نیاز به استخراج آهن دارند.  معدن آهن مانند سایر منابع 20 سطح دارد که از سطح 10 به بعد امکان ذوب فلزات استخراج شده جهت افزایش امکان تولید آهن فعال می شود. 

فاز تکمیلی معدن آهن:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن آهن خود را افزایش دهید.


کارگاه ذوب آهن
: این کارگاه زیر مجموعه معدن آهن است. در صورتی که معدن آهن به سطح 10 برسد این کارگاه در بازی فعال می شود. کارگاه مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید افزایش می یابد.

از اینجا در عصر پادشاهان عضو شوید و معادن خود را گسترش دهید

/ 0 نظر / 43 بازدید